کاربرد های ITS

1) کاهش تصادفات

ITS ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪارﮐﺎت ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﻣﻮﺛﺮ باشد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ (ﻫﺸﺪار، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ راﻧﻨﺪﮔﺎن، کنترل) و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ است. اﯾﻤﻨﯽ افراد آسیب پذیر خصوصا ﮐﻮدﮐﺎن، اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﺮﻋﺖ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻫﺸﺪار
 • ﻋﮑﺴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﺒﻮر ﭼﺮاغ قرمز  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮان و دوﭼﺮﺧﻪ سواران
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی، در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﺼﺎدف
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از تصادف
 • سیستم های افزایش دید

2) کمک به کاهش تراکم ترافیک

ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ITSدر ﺗﻤﺎم دنیاست . ﺗﺮاﮐﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدت ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ داد. بسیاری از خدمات ITS در کاهش تراکم موثر است مانند:

 • مدیریت تقاضا
 • پرداخت الکترونیکی
 • کنترل دسترسی
 • کارایی شبکه
 • کنترل ترافیک در سطح منطقه ای
 • کنترل سرعت
 • کنترل رمپ
 • تشخیص حادثه و مدیریت آن
 • اطلاعات برای رانندگان
 • ترغیب در تغییر وسیله سفر
 • سیستم های اطلاعاتی مسافران
 • اولویت اتوبوس ها

3) ﻧﻈﺎرت و ﺣﻔﺎﻇﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ

ﺑﺪون ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﺤﺮك ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺴﻴﺎرى ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ITS ﻣﺸﻜﻼت آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا را ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﻛﺰى ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا در ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ITS ﻛﻪ در ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا ﻣﻰ‌ﮔﺮدد. ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا
 • اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا
 • اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده

4)  ﻛﺎراﻳﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺑﻬﺮه وري

اﺳﺘﻔﺎده از ITS ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎى ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﻬﺮه ورى را ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻰ ﺳﺎزد. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﺎده‌ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، ﻣﺰاﻳﺎى زﻳﺮ ﺑﺮاى ﻧﺎوﮔﺎن‌ﻫﺎى ﺧﻮدروﻳﻰ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎى زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه‌ها ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎﺑﻰ ﺧﻮدﻛﺎر وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ (AVL)
 • ردﻳﺎﺑﻰ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ
 • ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎوﮔﺎن
 • ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ ﺑﺮ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ (ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات)
 • اﺧﺬ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻋﻮارض (ETC)

5)  ﻋﻮاﻣﻞ راﺣﺘﻰ

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ، آﺳﺎﻳﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ITS ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺤﻈﻪ اى ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮى و ﺗﺮاﻛﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶ از ﺣﺮﻛﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﻴﺮ آﮔﺎه ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﻰ آﻧﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد. ITS ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺧﻴﺮات، ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﻰ داده و ﻫﻢ زﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻰ ﻟﺤﻈﻪ اى
 • ﻫﺪاﻳﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ ﻣﺴﻴﺮ
 • ردﻳﺎﺑﻰ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ (ﻣﺜﻼً ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت)
 • اطلاعات لحظه ای حمل و نقل عمومی
 • استفاده از کارت های هوشمند در پرداخت کرایه در سیستم حمل و نقل