مشاوره و نظارت

اجراي موفق يك پروژه مستلزم بكارگيري دانش، مهارت‌ها، ابزار و تكنيك‌هاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليت‌ها، به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه مي‌باشد. در اجراي اين مهم، برنامه‌ريزي، مديريت اجرا، كنترل و نظارت، و بهبود و اصلاح به عنوان مولفه‌هاي كليدي مطرح هستند.

در اين ميان نظارت پروژه، فرآيندي است در جهت حفظ مسير پروژه براي دستيابي به يك تعادل بين سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در حين اجراي پروژه؛ كه از ابزار و تكنيك‌هاي خاص خود در انجام اين مهم كمك مي‌گيرد. در واقع كنترل اجراي دقيق و كامل برنامه تدوين شده براي پروژه مي‌تواند هنگام انحراف از برنامه با تشخيص علل و طرح بهترين پيشنهادات اصلاحي، پروژه را به مسير اوليه و اصلي خود بازگرداند.

نظارت بر پروژه در اين راه از سه عامل زير بهره مي‌گيرد:

1- تعيين وضعيت واقعي پروژه

2- مقايسه وضعيت واقعي با برنامه

3- در نظر گرفتن اقدامات اصلاحي

در مورد پروژه‌هاي راهبردي علي‌الخصوص پروژه نظارت بر پياده‌سازي راه‌حل‌هاي نرم‌افزاري، به‌دليل اينكه نتايج حاصل از پروژه خود سنگ‌بناي فعاليت‌هاي آينده سازمان بوده و اندازه و توانايي‌هاي سازمان را در سال‌هاي بعد تعيين خواهد كرد، نظارت بر پروژه بسيار مهم‌تر و تعيين‌کننده‌تر مي‌باشد.

در اين گونه پروژه‌ها، اطمينان از تامين خواسته‌هاي كارفرما با طرح‌ها و برنامه‌هاي از قبل تعيين شده و انجام پروژه، براساس شرح خدمات قرارداد و رفع موانعي كه در هر صورت موجب اختلال در روند اجرائي پروژه مي‌شوند، داراي اهميت فوق‌العاده‌اي مي‌باشد.

به عبارت ديگر ناظر پروژه از سوئي بعنوان امين و نماينده كارفرما بر روند اجراي پروژه و فعاليت‌هاي مجري براساس طرح‌هاي مديريتي پروژه، نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه‌اي وي ايجاب مي‌نمايد تا به‌هنگام لزوم، از منابع کارفرما و پيما‌نکار بطور يکسان و در جهت کامل‌تر انجام شدن پروژه حمايت نمايد.

متدولوژي مورد استفاده ستاپ در پروژه‌هاي نظارتي

بر اساس بحث مديريت پروژه، ستاپ يك رهيافت شامل چهار فاز براي نظارت بر پياده سازي اين پروژه ارائه مي‌نمايد كه اين چهار فاز عبارتند از:

فاز اول: راه اندازي و برنامه‌ريزي پروژه

فاز دوم: اجرا و نظارت

فاز سوم: اتمام پروژه

فاز چهارم: تحويل نهايي و بستن پروژه

4 فاز رویکرد نظارت بر پروژه ها در ستاپ

همانطور كه در شكل بعدي مشخص شده است مكانيزم‌هاي كليدي متعددي براي نظارت و كنترل ريسك‌هاي پروژه وجود دارد كه در هريك از فازهاي نظارت بر اين پروژه به كار گرفته مي‌شود.