سیستم حمل و نقل هوشمند

سیستم حمل‌ونقل هوشمند یا Intelligent Transportation Systems به مجموعه‌ای از ابزارها، امکانات و تخصص‌ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مخابراتی اطلاق می‌شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیستم حمل‌ونقل به کار گرفته می‌شود.

سیستمهای حمل و نقل هوشمند ITS، سیستم‌هایی متشکل از فناوری های نوین الکترونیک، کامپیوتر، IT، الکترو مکانیک و … هستند که در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل زمینی، امروزه نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند.

قدمت کاربرد و برنامه‌ریزی سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) به اوایل دهه 90 میلادی می‌رسد که در کشورهای توسعه یافته، از همان زمان، شروع به مطالعه، طراحی و گسترش این سیستم ها نموده اند. با توجه به توسعه سیستم های مختلف حمل و نقل زمینی و افزایش تقاضای سفر به صورت تصاعدی و مشکلات عرضه، شاخه های مختلف ( ITS) توانسته اند، تاثیرات بسیار مطلوبی در حل چالشهای حمل و نقل برای دولتها فراهم آورد.

ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎده، ITS ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل، ﺑـﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨد.

اﺑﺰارﻫﺎي ITS داراي ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺤﻮري ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﻠﻔﻴﻖ و اﻧﺴﺠﺎم ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻣﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻛﻤﻚ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺗﺮي را اﺗﺨﺎذ نمایند. در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ، اﺑﺰارﻫﺎي ITS ﺑﺎﻋﺚ ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﻳﻲ در زﻣﺎن و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﻬﺮه‌وري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي ﺗﺠﺎري را ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ. اﻳﻦ اﻫﺪاف در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳـﺖ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺗﻘـﺪم اﺟـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﻣﻤﻜﻦاﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.