ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮردﻧﻴﺎزﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

تیم نصب و راه اندازیبرای افزودن متن دلخواه خود اینجا کلیک کنید

1. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮدد ﺷﻤﺎر

ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎي ﺗﺮددﺷﻤﺎر ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﮔﺮﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت و داده‌ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﺿﻌﻴـﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻓﻴـﻚ را ﺟﻤـﻊ آوري ﻣـﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ اﻳـﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﻮل، ارﺗﻔﺎع، ﺣﻀﻮر و ﺳﺮﻋﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
 • ﺷﻤﺎرش و اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ﻋﺒـﻮري، ﻃـﻮل ﺻـﻒ وﺳـﺎﻳﻞ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﻗﻒ و …
 • ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨـﺪي ﺣﺮﻛـﺖ در زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﭼﺮاغﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ

ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي اﻟﻘـﺎﻳﻰ، ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي راداري، ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﺻﻮﺗﻰ و …

2. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزى ﭼﺮاغﻫﺎى راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ

ﻫﺪف از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﭼـﺮاغ ﻫـﺎي راﻫﻨﻤـﺎﻳﻰ ﺗﻘﺎﻃﻌﻬـﺎ، ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺄﺧﻴﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﺒﻮري ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻋﺒـﻮري ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊآوري ﻣﻰﺷﻮد و ﭘـﺲ از ﭘـﺮدازش اﻳـﻦ دادهﻫـﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭼـﺮاغ ﻫـﺎي راﻫﻨﻤـﺎﻳﻰ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻰ ﮔـﺮدد اﻳـﻦ روش ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ راﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳـﺎز را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻔﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.

3. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻜﻰ از ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل وزن وﺳﺎﻳﻞ ﻋﺒﻮري از ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﻰﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺒـﻮر وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﺑﻨﻴـﻪ راﻫﻬـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻠﻬﺎ و روﺳﺎزي را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي وزﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗـﻮزﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ (ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺪود) را دارﻧﺪ. وزن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ ﻋﺒـﻮري را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻮدن وزن، اﺧﻄـﺎر ﺗﻮﻗـﻒ ﺑـﻪ راﻧﻨﺪه وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ (از ﻃﺮﻳﻖ (VMS ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻰ اﻋﻼم ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻰ ﺑﺮاي ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ ارﺳﺎل ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖوﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪﺧﺎﻃﻰرﺳﻴﺪﮔﻰﺷﻮد.

4. ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ رادﻳﻮﻳﻰ

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻜـﺎر ﻣـﻰ‌رود. درﻳﺎﻓـﺖ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳـﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺎﺑـﻠﻴﺖ Radiol Datalsystem.lRDS اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺻﻮت، داده ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺪ ﺷﺪه، ﺑـﺮاي ﺷـﻨﻮﻧﺪه ارﺳـﺎل ﻣـﻰ ﻛﻨـﺪ. اﮔـﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ RDS رادﻳﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و راﻧﻨﺪه ﺑﻪ رادﻳﻮ ﻳﺎ CD ﻳﺎ ﻧﻮار ﻛﺎﺳﺖ ﮔﻮش دﻫﺪ وﻗﺘﻰ رادﻳﻮ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺗﺮاﻓﻴﻜﻰ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻰﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ در ﺣـﺎل ﻛـﺎر را ﺧـﺎﻣﻮش ﻣـﻰ ﻛﻨـﺪ و اﻃﻼﻋﻴـﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻰ را ﭘﺨﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺪاول و ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻰ ﻛـﻪ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ رادﻳـﻮ RDS ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ رادﻳـﻮ ﭘﻴـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣـﻰ ﻛﻨـﺪ و در اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در واﻗﻊ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه رادﻳﻮﻳﻰ ﻛﻢ ﻗﺪرت AM ﻳﺎ FM اﺳـﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم را ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ آن را از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻰ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ رادﻳﻮ ﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎي ﭘﻴﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫـﺪ اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت داراي ﮔــﺰارشﻫــﺎي ﺗــﺮاﻛﻢ ﺗﺮاﻓﻴــﻚ ﻣــﺴﻴﺮ، وﺿــﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈــﺮه، ﻣﺤﻞﻫﺎي ﭘﺎرك، اوﺿﺎع ﺟﺎده و وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮا اﺳﺖ.

5.  ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎى ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ

ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻰ ﺑـﺴﻴﺎر در اﻏﻠـﺐ ﺟﺎدهﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﻣـﻰﺷـﻮد ﻛـﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

 • ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ
 • ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻰ ﻣﺴﺎﻓﺮان
 • ﻓﺮﺳﻮدﮔﻰ در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ زﻣﻴﻨﻰ

اﻳــﻦ اﻳــﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺟــﺎدهاي، دادهﻫــﺎ و اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﺎﻳــﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺟـﺎده را ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺪﻳﺮان و دﺳﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران ﺟـﺎده اﺳـﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻰ ﻫـﺮ ﻧﺎﺣﻴـﻪ، در ﻃﻮل ٢٤ ﺳﺎﻋﺖ آﻳﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮي را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ و اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻫﻮاي ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣـﻰدﻫـﺪ ﺗـﺎ از ﺿـﺪﻳﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﻤـﺎن دﻣـﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﺶ وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻰ ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺼﺎدﻓﺎت ﺟــﺎده‌اي و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑــﺎ راﻧﻨــﺪﮔﺎن و ﭘﻠــﻴﺲ راه ﻧﻤــﻰﺗــﻮان ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤـﻮد ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻘـﺸﻪ ﺑﺮداري ﺣﺮارﺗﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

6. دوربین های سرعت سنج

ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻰ دورﺑﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﺳـﻨﺞ ﺑــﺼﻮرت ﻧــﺮخ ﺗـﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﻴــﺰان ﺗﻠﻔــﺎت ﻣﺠﺮوﺣــﻰ و ﻓــﻮﺗﻰ ﻧﺎﺷــﻰ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﺳﻔﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺤﺮاﻧـﻰ در ﻣﺤﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎر ﺗـﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻰ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ و دورﺑﻴﻨﻬـﺎ در آن ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.

7. تابلو های متغیر خبری

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫــﺎي ﻣﺘﻐﻴﻴــﺮ ﺧﺒــﺮي (VMS) از ﻛــﺎرﺑﺮديﺗــﺮﻳﻦ ﺳﻴــﺴﺘﻢﻫــﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ITS ﺑﺸﻤﺎر ﻣـﻰ روﻧـﺪ و وﻇﻴﻔـﻪ ﺧﺒﺮرﺳـﺎﻧﻰ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮان و راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟـﺎده اﻳـﻰ را ﺑـﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮاﻓﻴﻜﻰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻔﻴـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اﻋـﻼم ﻣـﻮاردي ﻫﻤﭽـﻮن ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﻗﺘﻰ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻳﺎ ﻣﻬﻢ و … ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي از اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﭘﻴﺎﻣﻬـﺎي اﻳﻤﻨﻰ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 • ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ
 • ﻗﺒﻞ از ورودي- ﺧﺮوﺟﻰﻫﺎ
 • ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻋﻮارض

در تعیین محل نصب ﺗﺎﺑﻠﻮﻫــﺎي ﻣﺘﻐﻴﻴــﺮ ﺧﺒــﺮي ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻻزم ﺑــﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ راﻧﻨـﺪﮔﺎن (ﻗﺒـﻞ از ورودي و ﺧﺮوﺟـﻰ ﭘﺮﺗـﺮدد) درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬـﺎي ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮض ﻛﺎﻓﻰ ﺷﺎﻧﻪ، ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮس، ﺷﻴﺐ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﻞ و.. ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارد، درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

8. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺎب ﺧﻮدﻛﺎر وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ

موقعیت یاب اتوماتیک وسیله نقلیه (AVL) ، دستگاهی است که از سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) استفاده می کند تا شرکت یا سازمان بتواند از طریق اینترنت، از راه دور مکان وسیله نقلیه مورد نظر خود را ردیابی کند. این وسایل ترکیبی از تکنولوژیGPS ، ارتباطات تلفن همراه، نقشه برداری خیابان، و یک رابط کاربری بصری است که هدف آن، بهبود مدیریت نماینده فروش و خدمات مشتری است. به عنوان مثال، یک شرکت با استفاده از یک سیستم AVL می تواند طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، میزان سرعت و مسیر یک وسیله نقلیه مشخص را رصد کند.

9. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻼك ﺧﻮدرو

شماره پلاک خودرو یکی از مشخصات منحصر به فرد هر اتومبیل می‌باشد، که به کمک آن می‌توان راننده خودرو را احراز هویت نمود.

سامانه تشخیص پلاک خودرو یا ANPR  سیستمی کاملاً مکانیزه است که با پردازش فیلم گرفته شده از خودروهای عبور کرده از مقابل دوربین مداربسته پلاک خوان، با استفاده از دانش پردازش تصویر، اطلاعات موجود در پلاک خودرو را به کمک OCR استخراج کرده و به حروف و کلمات واقعی تبدیل می‌کند.

یکی از مزایای استفاده از این سامانه نسبت به دیگر سامانه‌ها، آن است که نیازی به نصب و تجهیز خودروها به وسایل دیگری مانند GPS یا برچسب‌های رادیویی موسوم به تگ‌های RFID نمی‌باشد.

این سامانه با استفاده از دوربین های مدار بسته مخصوص (دوربین پلاک خوان) ، تصویر خودرو در حال عبور را ضبط می‌کند. سپس تصویر جهت پردازش در اختیار نرم‌افزار تشخیص پلاک خودرو که بر روی یک رایانه نصب شده است ارسال می‌شود.

 • سیستم‌های پردازش پلاک خودرو امروزه دقتی بین 95% تا 98% دارند.
 • برخی از این سیستم‌ها قادر به تشخیص پلاک خودروهای در حال حرکت تا سرعت 200 کیلومتر بر ساعت می‌باشند.
 • از این سامانه می‌توان در زمینه‌های امنیتی و ترافیکی بسیاری بهره گرفت.

10.  ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدﻛﺎر ﺣﻮادث

سیستم تشخیص خودكار حوادث با استفاده از پردازش تصویری :

 • تصاویر دوربینهای ثابت در سیستم پردازش تصویر بكار می رود .
 • با توجه به حجم بالای پردازش تصاویر و لزوم سرعت بالای تشخیص و عكس العمل مرتبط، كارتهای سخت افزاری برای هر یك از تصاویر بطور جداگانه استفاده می شود.
 • آلارم های احتمالی هر یك از كارتها توسط یك نرم افزار تجزیه و تحلیل می‌گردد .

پس  از تشخیص  وقوع حادثه موارد زیر انجام می‌گردد :

 • سیستم بطور اتوماتیك از 11 ثانیه قبل تا 11 ثانیه بعد از زمان حادثه را ضبط می كند .
 • دوربین مربوطه جهت مانیتورینگ همزمان بطور اتوماتیك انتخاب می شود .
 • به اپراتور مركز كنترل آلارم تصویری نمایش داده می شود.

حوادث قابل تشخیص شامل :

توقف، تصادف، طول صف، حركت كند، حركت خلاف جهت، خیسی سطح سواره رو، افتادن شئ از وسیله نقلیه در سطح سواره رو، دود و قطعی تصویر هر یک از دوربین ها

11.   ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

ATIS  نیز سیستمی است که این امکان را به مسافران می‌‏دهد, تا با توجه به وضعیت ترافیک در هنگام سفر بتوانند تصمیم ‏های مناسبی را در ارتباط با سفر به دست آورند. به این ترتیب زیرساخت ‏های نظام اطلاع ‏رسانی به مسافران شامل کیوسک ‏ها، صفحات وب، اینترنت و رادیوی هشدار دهنده راه ها است که می ‏توانند این امکان را ایجاد کنند, تا اطلاعات ترافیکی که توسط منابع مختلف جمع آوری شده ‏اند، به عموم استفاده ‏کنندگان عرضه شوند .

پیشـرفت در فناوری کارت ‏ها، توانایی جدیدی را برای نظام ‏های دریـافت کرایـه حـمل و نقل ایجـاد کرده است, انواع فنـاوری ‏های جدید می ‏توانند امنیت، توانایی انجام چند عمل به صورت هم ‏زمان، راه ‏حل‏های نرم ‏افزاری، ظرفیت و قابلیت جابه ‏جایی داده ‏ها و خاصیت غیرتماسی بودن کارت ‏ها را ایجاد کنند و افزایش دهند .پرداخت کرایه به وسیله پول نقد از گذشته بسیار دور یکی از مشکلات نظام حمل و نقل بوده است. در سال‌های اخیر در بعضی کشورهای دنیا به خصوص آمریکا انواع مختلفی از دستگاه‌‏ها و فناوری‏های پرداخت کرایه نظیـرکـارت نـوار مغناطیسی، کـارت ‏هـای اعتباری و هوشمنـد و نیز از طریـق تلفن همـراه مورد استفاده قرار گرفته است، به طـوری ‏که در

کارت نوار مغناطیسی که توسط ماشین ‏های خودکار که در ایستگاه ‏های نظام حمل و نقل کار گذاشته شده‌‏اند، از استفاده ‏کنندگان پول دریافت و در نوار مغناطیسی ذخیره می ‏شود .

همچنین, کارت ‏های اعتباری و هوشمند سهولت پرداخت را ممکن و دارای امنیت می کند و نیز استفاده از تلفن همراه برای پرداخت عوارض، کرایه و هزینه پارکینگ به کار گرفته می‌‏شود. بنابراین با توجه به سرعت پیشرفت روش ‏های مختلف حمل و نقل و نقش به ‏سزای آن زندگی، ناگزیر به استفاده از فناوری ‏های پیشرفته هستیم و می ‏توانیم اثرهای چشمگیر آن را در بهره ‏وری از امکانات موجود مشاهده کنیم .

12.   دورﺑﻴﻦﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﻳﺮي

سیستم نظارت تصویری مجموعه‌ایست که به تصویربرداری توسط دوربین‌های ویدئویی و انتقال تصاویر برای نمایش محدود می‌پردازد. این سامانه‌ها از نظر چگونگی تهیه، مشاهده و ضبط اطلاعات به دو گروه الکترونیک آنالوگ و دیجیتال دسته‌بندی می‌شوند.

تهیه تصاویر مداربسته ممکن است یکی یا چندتا از این اهداف اصلی را دنبال کند:

 • حفاظت، حراست و ایمنی
 • کنترل، مدیریت و نظارت
 • آموزش و تحقیقات